ტრენერების ტრენინგი

,

ტრენერების ტრენინგი

შრომის უსაფრთხოების ტრენერთა ტრენინგი

(შრომის უსაფრთხოების მიმართულების ტრენინგების ტრენერთა კურსი)

 

 1. ტრენინგის საფუძველი
 • სტანდარტი – ANSI/ASSE Z490.1-2009 (Criteria for Accepted Practices in Safety, Health, and Environmental Training);
 • გაიდლაინი – OSHA 3824-08 2015 (Resource for Development and

Delivery of Training to Workers);

 • გაიდლაინი – OSHA 2254-09R 2015 (Training Requirements in OSHA Standards);
 • გაიდლაინი – NIOSH publication No. 98-145;
 • სახელმძღვანელო დოკუმენტი – ISSN 1830-5946 European Agency for Safety and Health at Work / Training Teachers to Deliver Risk Education – Examples of Mainstreaming OSH into Teacher Training Programmes.

 

 1. ტრენინგის მიზნობრიობა

ტრენინგი განკუთვნილია:  

 • პირებისთვის, რომლებსაც უწევთ შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების შემუშავება, ჩატარება და შეფასება.
 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის და იმ მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის, რომლთა მოვალეობებშიც შედის შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების მომზადება და ჩატარება.
 • ნებისმიერი ხელმძღვანელი რგოლის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც აფასებენ ჩატარებული ტრენინგების ეფექტურობას.
 • შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების მნიშვენლობით და ეფექტურობით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.
 1. ტრენინგის საერთო ხანგრძლივობა: 40 საათი
  • კონტაქტური 20 საათი ჩატარდება აუდიტორიაში. დღეში 4 საათი.
  • დამოუკიდებელი 20 საათი არის განკუთვნილი დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის დავალებებზე, რომელთა განხილვაც მიმდინარეობს ყოველ მეორე სატრენინგო დღეს.
  • ბოლო სატრენინგო დღე შეჯამდება ფიანლური ტესტით, გამსვლელი ქულა არის 75%.
  • კუსის წარმატებით დასრულებისთვის თითოეულმა დამსწრემ კურსის მანძილზე დამუშევარი დავალების მიხევით აუდიტორიის წინაშე უნდა წარადგინოს მომზადებული ტრენინგი.
 1. ტრენინგზე დასწრების წინაპირობა

4.1 დავალებების შესასრულებლად მსმენელს უნდა შეეძლოს ინტერნეტში და Power Point-ში დამოუკიდებლად მუშაობა.

4.2 ტრენინგზე დასწრებისთვის მსმენელს უნდა ჰქონდეს თავისუფალი დრო დავალებებზე სამუშაოდ.

 

 1. ტრენინგის მიზანი:
 • ტრენინგის ცნების და ტრენინგის ჩატარების მნიშვნელობის გაცნობა და გააზრება.
 • ტრენერის როლის, კვალიფიკაციის, საჭირო და გამოსამუშავებელი უნარ-ჩვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
 • ტრენინგის აღწერილობის მოსამზადებლად საჭირო შეფასების (Needs Assessment) ეტაპების გაცნობა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
 • ტრენინგის ჩატარების მიზნის განსაზღვრა და მისაღწევი შედეგების ჩამოყალიბება.
 • ტრენინგის პროგრამის მოდულების მოთხოვნების ჩამოყალიბება და მოცულობის განსაზღვრა.
 • ტრენინგის შემუშავების მეთოდოლოგიის გაცნობა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
 • პრაქტიკული სავარჯიშოების შემუშავების პრინციპების შესწავლა.
 • ტესტის შედგენა და მისი თავისებურებები.
 • შეფასების ფორმის (ტრენინგის, ტრენერის, გარემოს) მომზადების შესწავლა.
 • ტრენინგისთვის საჭირო ტექნიკური და სხვა რესურსების განსაზღვრა.
 • ტრენინგის ბიუჯეტის შედგენა.
 • თანამედროვე სწავლების მეთოდების გაცნობა.
 • ზრდასრულთა სწავლების პრინციპების შესწავლა და გამოყენება.
 • სწავლების დროს მოსალოდნელი რთული სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და თავის გართმევა.
 • აუდიტორიის მართვის ტექნიკების გაცნობა.
 • ტექნიკების შესახებ ინფორმაციის მიღება, რომელიც ზრდის ჯგუფის ენერგიას და მოტივაციას.
 • პრეზენტაციის მომზადების სტანდარტების გაცნობა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
 • არავერბალური და ვერბალური კომუნიკაციის, ასევე პირველი შთაბეჭდილების მნიშვნელობის გააზრება.
 • ეფექტური კომუნიკაციისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

მსმენელები მიღებულ თეორიულ ცოდნას განიმტკიცებენ პრაქტიკული სავარჯიშოების და დავალებების დახმარებით. ტრენინგის ბოლო დღეს თითოეული დამსწრე წარადგენს თავის ნამუშევარს (მომზადებულ ტრენინგს) აუდიტორიის წინაშე.   

 

ტრენინგის ფასი ერთ მსმენელზე 275 ლარი 500 ლარის ნაცვლად. შეზღუდულია ადგილები, მაქსიმუმ 8 მსმენელი.       

 

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე:

 

ტრენერთა ტრენინგისთვის დარეგისტრირებისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

პოპულარული ტრენინგები

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
სასუქებთან და პესტიციდებთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
შრომის უსაფრთხოების წესები ავტოგასამართი სადგურებისთვის
უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში
შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისა
შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას
აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები