შრომის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტის  ჩატარების წესი და პროცედურები

,

შრომის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტის  ჩატარების წესი და პროცედურები

OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს – ,,შრომის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტის ჩატარების წესი და პროცედურები“.

 

ტრენინგი განკუთვნილია:

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის,
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვაში ჩართული პირებისთვის,
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის შემოწმების პროცესში ჩართული პირებისთვის,
 • შრომის უსაფრთხოების სფეროში მომსახურების გამწევი კომპანიის წარმომადგენლებისთვის,
 • აუდიტის/ხარისხის მართვის კონტროლის განყოფილების თანამშრომლებისთვის,
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის/დირექტორებისთვის,
 • მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის,
 • დასაქმებულთა წარმომადგენლებისთვის,
 • ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირისთვის.

 

ტრენინგის სტანდარტული მოდულის ხანგრძლივობა – 8 საათი (4 საათი თეორიული ნაწილი + 4 საათი პრაქტიკული მუშაობა).

ასევე, დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლებელია აღნიშნული ტრენინგის კონკრეტული სპეციფიკის ორგანიზაციაზე და მის საჭიროებებზე მორგება.

 

ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დისტანციურ, ასევე არადისტანციურ ფორმატში, ქვეყანაში მოქმედი ყველა რეგულაციის დაცვით.

 

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ასაღებად აუცილებელია:

 • მსმენელი სრულყოფილად დაესწროს ტრენინგს,
 • ტრენინგის დასრულების შემდეგ მსმენელმა წარმატებით ჩააბაროს საგამოცდო ტესტი. ტესტი წარმატებით ჩაბარებულად ითვლება თუ მსმენელი შეკითხვების მინიმუმ 70%-ს გასცემს სწორ პასუხს.

 

ტრენინგს უძღვებიან შრომის უსაფრთხოების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები. 

 

ტრენინგის ღირებულება დგინდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული ფიზიკური პირებისთვის ან/და კომპანიებისთვის.

პოპულარული ტრენინგები

ტრენერების ტრენინგი
მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
სასუქებთან და პესტიციდებთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
შრომის უსაფრთხოების წესები ავტოგასამართი სადგურებისთვის
უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში
შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისა
შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები